TÂM TÌNH CÙNG KHOA & BỔN ĐẠO NEW ORLEANS LOUISIANA (Khươngthượngtn)

Xuất hiện một tín đồ quốc doanh Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh)

Kính thưa Quý đồng đạo,
Cho đến giờ nầy, khi nhắc lại những kỷ niệm gian khó lúc cùng chung tay kiến tạo ngôi thờ hai Đấng Phụ Mẫu vạn linh, lòng Tiểu phẫm không tránh khỏi bùi ngùi thương cảm.

Ôi ! Nghĩa tình đồng đạo buổi ban sơ sao mà cao cả đậm đà, ấm áp nghĩa tình đồng đạo quá. Giờ thì quy luật họp tan cùng cơ khảo đạo lại đến, khi Tà Quái đã len vào cửa đạo, chẳng những ở quốc nội mà lại lan tỏa tận nước ngoài, hầu chia rẻ đệ huynh, phân ly tình bổn đạo để phân định rạch ròi chơn gĩa chánh tà, mà mồi mị là danh lợi quyền qua hình tướng hửu vi, là phẩm tước áo rộng mão cao, không có gì bất ngờ vì Thiên cơ định vậy, cho cảnh trạng: Con Ai Nấy Dẫn, Con Phật Phật Dẫn, Con Quỷ Quỷ Lôi. Bề chi cũng nghĩa đồng sanh, mời quý đạo hữu hãy cùng nhau lấy lương tâm tức là Thiên nhãn để suy xét, lý sự đạo pháp vận hành, rồi quyết định cho mình đường thăng nẽo đọa cho mổi kiếp sanh may duyên gặp cơ mầu Đại Ân Xá.
Khi khai đạo tại Từ Lâm Tự (Gò Kén) Kim Quan Sứ (Chúa Quỷ) đã gởi tối hậu thư báo trước rằng “Cửa Kinh Bạch Ngọc thường lui tới” mà Tòa Thánh Tây Ninh chính là Bạch Ngọc Kinh tại thế, quyền năng Đức Chí Tôn hiện hữu qua Hội Thánh Hiệp Thiên & Cửu Trùng, bằng Đạo Lệnh 01/1979 mượn quyền lực của Tà quyền, đã giao lại cho Tà Thần Tinh Quái với danh xưng mới là Hội Đồng Chưởng Quản, một tổ chức chánh trị phàm tục không có trong Pháp Chánh Truyền, được sự nhìn nhận giúp sức tuyệt đối của CSVN vì có xác (Cửu Trùng Đài) mà không có hồn (Hiệp Thiên Đài) với sở hành tà mị. Để che mắt và dụ dỗ nhơn sanh nhẹ dạ cả tin, CSVN cho đổi danh xưng thành Hội Thánh mà Giáo Sư làm Chưởng quản, cũng tổ chức Cầu phong Cầu thăng hoàn toàn sai Pháp chánh, mà trước đó Thánh ngôn đã dạy trước rằng “phẫm trật quỷ vị cũng noi chước Thiên cung bày bố mỗi nơi một gĩa cuộc đó là quyền hành Thầy ban cho nó để nó dễ dàng rù quến dụ dỗ các con làm tay chân nằm trong vòng nô lệ cho nó”.
Điều nầy khiến chúng ta thấy gì?
Hội Thánh hiện nay không phải của Đức Chí Tôn mà là của CSVN vì do họ nhìn nhận.
Ông Thành Tám nhận chức Đầu Sư do CSVN ban cho.
Mọi việc hành đạo hiện nay đều nhận chỉ thị từ CSVN dựa theo hiến chương 2007.
Chức phẩm từ Tổ nghi lễ trở lên Lễ Sanh Giáo Hửu đều do CSVN duyệt xét lý lịch và Ông Thành Tám ký tên. Như vậy phải gọi là Chức sắc “Tám phong” hay là “bóc banh” hoặc “Cộng phong”  mà không phải Thiên Phong. Luật đạo đã ghi rõ ràng “Dù khoa mục (thi đậu), Dù công cử hoặc ân phong cũng phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài, đó là ngày trước còn hiện giờ thì CSVN thay quyền HTĐ.
Hội Nhơn Sanh tại hải ngoại không tổ chức tại Thánh Thất mà tại Khách Sạn lại do Lại Viện chủ tọa, trong khi luật đạo phải là Thượng Chánh Phối Sư, ở Tòa Thánh thì Ông Thành Tám chủ tọa, tất cả các Hội đều không có Hiệp Thiên Đài chứng kiến. Đồng đạo hãy nhận xét xem, Cao Đài Tây Ninh bây giờ là Chơn Tông chánh giáo hay là đám Tả đạo bàn môn ma hồn quỷ xác.
Một số sự kiện nêu ra để chúng ta cùng thấy rõ rằng: Tất cả việc làm từ khi Đạo Giải Thể đến giờ của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là của Kim Quan Sứ do CSVN điều khiển, hoàn toàn không phải của Đức Chí Tôn, mình là con nhà Đạo sao không theo Thầy mà lại theo Quỷ dữ, bỏ xứ lìa quê chạy nạn Cộng Sản, rồi bây giờ lại quên đi những khổ nạn đớn đau kia sau khi an cư lạc nghiệp nơi xứ lạ quê người, ham mê áo mão chức phẩm giã tạo của Tà giáo Quỷ quyền, mà giao xác hồn này cho Kim Quan Sứ.
Người tín đồ Cao Đài còn nhớ khi nhập môn vào Đạo chúng ta minh thệ như thế nào? “...gìn Luật lệ Cao Đài như sau có lòng hai thề Thiên Tru Địa Lục”. Tất cả sinh họat hiện nay của Cao Đài Tây Ninh đều hòan toàn sai nát theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và Đạo Nghị Định, mà mình mê muội chạy theo, thì đã lòng hai như vậy xác hồn rồi sẽ ra sao? Thề rồi có sợ mà GÌN chăng hay đã quên mất!?
Người xưa có dạy rằng “Con hơn Cha là nhà có phước”. Tiểu phấm rất vui mừng khi thấy Đạo hửu Tấn Vũ đã có linh tâm sáng suốt, tức là Thiên nhãn của trí thức tinh thần, biết nhận xét đúng sai chánh tà, một mực hiếu hạnh trọn trung cùng Thầy Mẹ, không ngã nghiêng trước bẩy rập cám dỗ của Tà quái, thật cửa đạo hiếm thấy khó tìm, lẽ ra phụ thúc phải hết dạ mừng vui và trân quý vì “gia môn sanh quý tử tộc họ xuất bửu tôn” mà định phận cho mình, lại vì miếng bả lợi danh phàm tục mà giao xác hồn cho Tà mị nên muôn kiếp đọa phong đô, vì Chí Tôn có dạy “Kẻ nào làm môn đệ cho Tà thần tinh quái thì không thể làm môn đệ của Chí Tôn” cũng như “phản phúc đối nghịch với Đức Chí Tôn là họ tự định Quỷ vị cho họ”. Xin bổn đạo phải hết sức lưu tâm trước cơ khảo đạo.
Thưa cùng đồng đạo,
Đạo đã giải thể để từ Thể pháp chuyển sang Bí pháp, đào luyện tinh thần trên Cửu Thiên Khai Hóa để mong giải thoát đoạt đạo. Tiểu phẫm nhờ học hỏi kiếm hiểu mới ngộ ra rằng: dù Thể pháp hay Bí pháp cũng đều do Hộ Pháp  mà nhân loại toàn cầu đều dưới quyền Hộ Pháp và câu niệm của sớ văn là “Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn”, nghĩa là bát phẩm chơn hồn từ Vật chất, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn hồn, Thần hồn,Thánh hồn... đến Tiên Phật hồn đều do Hộ Pháp gìn giữ mà chúng ta không biết không hay. Phật Tượng Hộ Pháp Thiên Tôn từ Cao Miên bị Tà Giáo là Cao Đài Tây Ninh bài xích và xúi giục quỷ ma chặt tay đập tượng và ở quốc ngoại xôn xao tranh giành thỉnh rước, nhưng điều vô cùng đặc biệt và huyền diệu nhất là an vị tại Thánh Thất HOUSTON và chính vì điều này khiến Tiểu phẫm phải quy tùng nơi đây, để từ từ sẽ hướng dẫn tinh thần, đồng nương theo Bí pháp để đạt được Chơn Pháp vì Chơn pháp thành là Chơn đạo thành và chừng đó chúng ta sẽ kiến diện Chí Tôn đúng theo tiên tri khi mỡ đạo rằng:
Từ đây nòi giống chẳng chia ba
Thầy hiệp các con lại một nhà
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc
Chủ quyền Chơn Đạo một mình TA
Riêng các vị Chức phấm tân phong cùng những vị xu phụ theo Trần quang Cảnh, vì đồng điệu cùng đẳng cấp tinh thần thú hình vật loại, do muốn phân ly chia ngã hãy nên bình tâm tĩnh trí mà xét suy lại để khỏi uổng phí kiếp sanh, mai duyên gặp đạo, nhược bằng lòng đã quyết thì cũng xin mỡ lòng rộng dạ quy phục hãy về bên Tây Ninh Việt Nam mà hành đạo, vì tinh thần nơi nào thì thể xác nơi đó chớ khá lìa xa. Còn nơi đây, các Bạn đã chung tay xây dựng thì công quả kia Thiêng liêng cũng đã có phần ghi chép, thiết nghĩ rằng cũng nên nhượng lại để đồng đạo nơi đây dù còn một “bụm tín đồ” đi chăng nữa cũng có nơi phụng tự cúng kiến tu hành, chẳng lẽ quý vị lại nỡ đành lòng noi gương xưa lấy thế hiếp cô, không vừa bụng rồi lại “đòi chùa đuổi đi” như hòa thượng Như Nhản buổi nọ, thì xem ra thật tổn đức và bày chuyện thị phi khinh rẽ của Tôn giáo bạn đối với đạo nhà cũng như ngoại nhân sẽ đàm tiếu ác ngôn cho nền Đại Đạo. Đã cạn tất lòng và chắc phải vậy chăng!? Toàn Đạo cùng các Thánh Thất hải ngoại hãy nên đề phòng mưu đồ “chiếm đất dành dân” theo chủ trương của hội thánh quốc doanh, người thi hành là Trần quang Cảnh và đám tay sai trong thời gian tới, mà điển hình là Nguyễn tấn Khoa đang thi hành chỉ thị của “bề trên” không riêng tại Louisiana cùng các nơi khác, nhất là California.
Tiện phẩm thành tâm nguyện cầu Chí Tôn Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng liêng chan rưới hồng ân cho toàn bổn đạo thân thể khương kiện minh tâm kiến tánh hầu vượt qua cơn khảo đạo để cùng nhứt tâm nhứt đức chung sức chung lòng thực hiện đủ đầy pháp Công Chánh luật Thương Yêu.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

 khươngthượngtn

Aucun commentaire: